CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

BC SỐ 187/BC - UBND


Cung cấp số liệu phục vụ tổng kết lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn xã năm 2022

28/11/2022

28/11/2022

QĐ SỐ 198/QĐ - UBND

Về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng

28/11/2022

28/11/2022

QĐ SỐ 102/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính xã Tơ Tung
 

28/11/2022

28/11/2022

BC SỐ 186/BC - UBND

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2022
 

28/11/2022

28/11/2022

GM SỐ 48/GM-UBND


Về việc họp Thành viên Ủy ban nhân dân xã tháng 11 và họp xét đanh gia, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã, làng và chinh quyền cơ sơ năm 2022

24/11/2022

24/11/2022

GM SỐ 49/GM-UBND


Về việc dự hội nghị trực tuyến chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025

24/11/2022

24/11/2022

BC SỐ 185/BC - UBND

Kết quả triển khai thực hiện QLNN về thanh niên năm 2022

23/11/2022

23/11/2022

BC SỐ183/BC - UBND

Kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022
 

19/11/2022

19/11/2022

KH SỐ 92/KH - UBND


Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

17/11/2022

17/11/2022

GM SỐ 47/GM-UBND


Dự tọa đàm kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

17/11/2022

17/11/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|