CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

BC SỐ 180/BC - UBND


THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
 

16/11/2022

16/11/2022

BC SỐ 179/BC - UBND

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025

 

16/11/2022

16/11/2022

CV SỐ 86/UBND -KT

Về việc hướng dẫn sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023

11/11/2022

11/11/2022

QĐ SỐ 179/QĐ - UBND


Tặng giấy khen đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022

08/11/2022

08/11/2022

QĐ SỐ 92/QĐ - UBND

Về việc kiện toàn tuyên truyền viên pháp luật cấp xã năm 2022

02/11/2022

02/11/2022

QĐ SỐ 93/QĐ - UBND


Về việc kiện toàn tổ hòa giải của 10 làng năm 2022 trên địa bàn xã Tơ Tung

02/11/2022

02/11/2022

KH SỐ 87/KH-UBND


Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Tơ Tung chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025

02/11/2022

02/11/2022

GM số 43/GM-UBND

Dự Hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với nhân dân trên địa bàn xã năm 2022
 

02/11/2022

02/11/2022

QĐ SỐ 94/QĐ - UBND


Về việc thành lập Hội đồng đánh giá xã phù hợp với trẻ em trên địa bàn xã Tơ Tung

02/11/2022

02/11/2022

QĐ SỐ 94/QĐ - UBND


Về việc thành lập Hội đồng đánh giá xã phù hợp với trẻ em trên địa bàn xã Tơ Tung

02/11/2022

02/11/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|