CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

BC SỐ 85/BC - UBND

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2023
 

31/05/2023

31/5/2023

BC SỐ 80/BC - UBND

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2023

24/05/2023

24/5/2023

QĐ SỐ 35/QĐ - UBND

Về việc kiện toàn Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh xã Tơ Tung
 

24/05/2023

24/5/2023

KH SỐ 83/KH - UBND

Tổ chức Tuần lễ Quốc gia về phòng, chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn xã Tơ Tung
 

22/05/2023

22/05/2023

CV SỐ 39/UBND-KT

Về việc hướng dẫn sản xuất vụ Mùa năm 2023 

19/05/2023

19/5/2023

KH SỐ 82/KH - UBND

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ Hòa giải viên của 10 làng trên địa bàn xã Tơ Tung năm 2023

18/05/2023

18/5/2023

KH SỐ 81/KH - UBND

Hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân xã với nhân dân trên địa bàn xã năm 202
 

18/05/2023

18/5/2023

KH SỐ 79/KH - UBND

Thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

16/05/2023

16/5/2023

BC SỐ 71/BC - UBND

“Thang hanh động vi an toan thực phâm” năm 2023

16/05/2023

16/5/2023

CV SỐ 38/CV - UBND

V/v góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai mô hình du lịch nông thôn tại làng Sơ Tơr, xã Tơ Tung trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025

15/05/2023

15/05/2023


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|