CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

KH SỐ 99/KH-UBND


Tổ chức liên hoan Cồng chiêng lần thứ III xã Tơ Tung mừng Đảng,mừng Xuân Qúy Mão năm 2023

16/12/2022

16/12/2022

TT Số 01/TTr-BCĐ

Về việc đề nghị Công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2022

15/12/2022

15/12/2022

TT Số 02/TTr-BCĐ


Về việc đề nghị khen thưởng các hộ “Gia đình văn hóa” xã Tơ Tung năm 2022
 

15/12/2022

15/12/2022

KH SỐ 100/KH-UBND

Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc

12/12/2022

16/12/2022

CV SỐ 94/UBND -VX


V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết

30/11/2022

30/11/2022

BC SỐ 191/BC - UBND


Kết quả xây dựng làng nông thôn mới trên địa bàn xã năm 2022

30/11/2022

30/11/2022

QĐ SỐ 188/QĐ - UBND

Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn xã

29/11/2022

29/11/2022

BC SỐ 187/BC - UBND


Cung cấp số liệu phục vụ tổng kết lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn xã năm 2022

28/11/2022

28/11/2022

QĐ SỐ 198/QĐ - UBND

Về việc thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng

28/11/2022

28/11/2022

QĐ SỐ 102/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính xã Tơ Tung
 

28/11/2022

28/11/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|