CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

BC SỐ 186/BC - UBND

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 11 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2022
 

28/11/2022

28/11/2022

GM SỐ 48/GM-UBND


Về việc họp Thành viên Ủy ban nhân dân xã tháng 11 và họp xét đanh gia, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã, làng và chinh quyền cơ sơ năm 2022

24/11/2022

24/11/2022

GM SỐ 49/GM-UBND


Về việc dự hội nghị trực tuyến chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025

24/11/2022

24/11/2022

BC SỐ 185/BC - UBND

Kết quả triển khai thực hiện QLNN về thanh niên năm 2022

23/11/2022

23/11/2022

BC SỐ183/BC - UBND

Kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022
 

19/11/2022

19/11/2022

KH SỐ 92/KH - UBND


Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

17/11/2022

17/11/2022

GM SỐ 47/GM-UBND


Dự tọa đàm kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

17/11/2022

17/11/2022

BC SỐ 180/BC - UBND


THÔNG TIN VỀ GIA ĐÌNH VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH
 

16/11/2022

16/11/2022

BC SỐ 179/BC - UBND

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025

 

16/11/2022

16/11/2022

CV SỐ 86/UBND -KT

Về việc hướng dẫn sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023

11/11/2022

11/11/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|