CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

CV SỐ 86/UBND -KT

Về việc hướng dẫn sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023

11/11/2022

11/11/2022

QĐ SỐ 179/QĐ - UBND


Tặng giấy khen đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022

08/11/2022

08/11/2022

QĐ SỐ 92/QĐ - UBND

Về việc kiện toàn tuyên truyền viên pháp luật cấp xã năm 2022

02/11/2022

02/11/2022

QĐ SỐ 93/QĐ - UBND


Về việc kiện toàn tổ hòa giải của 10 làng năm 2022 trên địa bàn xã Tơ Tung

02/11/2022

02/11/2022

BC SỐ 89/KH - UBND


Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các đối tượng đặc thù năm 2022

02/11/2022

02/11/2022

BC SỐ 88/KH - UBND


Triển khai thực hiện Ngày Pháp luật trên địa bàn xã Tơ Tung năm 2022

02/11/2022

02/11/2022

BC SỐ 90/KH - UBND


Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn xã Tơ Tung

02/11/2022

02/11/2022

GM số 43/GM-UBND

Dự Hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa Chủ tịch UBND xã với nhân dân trên địa bàn xã năm 2022
 

02/11/2022

02/11/2022

KH SỐ 87/KH-UBND


Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Tơ Tung chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025

02/11/2022

02/11/2022

CV SỐ 85/BC - UBND


V/v Báo cáo các tiêu chí thực  hiện quy trình đánh giá xã phù hợp với trẻ em

 

02/11/2022

02/11/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|