CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

KH SỐ 99/KH-UBND

Huy động hoc sinh ra lớp, duy trì sĩ số hoc sinh và nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2023- 2024

30/09/2023

30/08/2023

KH SỐ 98/KH-UBND

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023
 

30/09/2023

30/08/2023

QUYẾT ĐỊNH SỐ 66/QĐ-UBND

Ban hành Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn xã Tơ Tung

29/09/2023

29/8/2023

GM SỐ 01/GM-UBND

Tham dự khai mạc giai bong chuyền nữ “Chào mừng 78 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 02/9/1945 - 02/9/2023”
 

29/09/2023

29/8/2023

BÁO CÁO SỐ 124/BC-UBND

Tình hình, kết quả thực hiện xây dựng làng nông thôn mới 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ thực hiện 3 tháng cuối năm 2023
 

29/09/2023

29/8/2023

KH SỐ 96/KH-UBND

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn xã

29/09/2023

29/8/2023

QUYẾT ĐỊNH SỐ 67/QĐ-UBND

Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình làm nông, lâm , ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023

29/09/2023

29/8/2023

BÁO CÁO SỐ 124/BC-UBND

Tình hình, kết quả thực hiện xây dựng làng nông thôn mới 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ thực hiện 3 tháng cuối năm 2023

29/09/2023

29/8/2023

KH SỐ 106/KH-UBND

Kiểm kê di sản văn hóa trên địa bàn xã Tơ Tung năm 2023
 

25/09/2023

25/9/2023

KH SỐ 107/KH-UBND

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giơi sạch hơn năm 2023

25/09/2023

25/9/2023


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|