CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

NQ SỐ 26/NQ-HĐND

Về việc phê chuẩn quyết toán thu - chi Ngân sách xã năm 2021

30/06/2022

30/6/2022

NQ SỐ 27/NQ-HĐND

Về việc quyết định nhiệm vụ và dự toán điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đến năm 2032

30/06/2022

30/6/2022

NQ SỐ 28/NQ-HĐND

Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022

30/06/2022

30/6/2022

BC Số 111/BC-UBND

Báo cáo nguồn vốn sự nghiệp phân bổ cho các địa phương mua sắm trang thiết bị văn hóa

28/06/2022

28/6/2022

BC Số 107/BC-UBND

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 6 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 7 năm 2022

24/06/2022

24/6/2022

BC Số 23/BC-HĐND

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Quyết toán thu - chi Ngân sách xã 2021

24/06/2022

23/6/2022

BC Số 24/BC-HĐND

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết phê duyệt thông qua nhiệm vụ và dự toán Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đến năm 2032

24/06/2022

24/06/2022

BC Số 22/BC-HĐND

Thẩm tra báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022

24/06/2022

24/6/2022

GM số 21/GM-UBND

Về việc tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 21 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2022)

22/06/2022

22/6/2022

GM số 22/GM-UBND

Dự họp Thành viên Ủy ban nhan dân xã tháng 6 năm 2022

21/06/2022

21/6/2022


|<<...21 22 23 24 25 26 27 28 29 30...>>|