CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

BC Số 106/TB-UBND

Thực hiện Dự toán thu - chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022

20/06/2022

20/6/2022

BC Số 21/BC-HĐND

Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2021 của HĐND xã

(Báo cáo tại Kỳ họp thứ năm - HĐND xã khóa VIII)

20/06/2022

20/6/2022

TT Số 35/Ttr-UBND

Về việc xin phê chuẩn Quyết toán thu - chi Ngân sách xã năm 2021

20/06/2022

20/6/2022

TT Số 36/TTr-UBND

Về việc đề nghị quyết định xử lý, bố trí kết dư ngân sách xã năm 2021 vào dự toán ngân sách xã năm 2022

20/06/2022

20/6/2022

TT Số 37/TTr-UBND

Về việc xin điều chỉnh danh mục đã bố trí từ nguồn kinh phí chuyển nguồn năm 2021 thực hiện năm 2022, theo Nghị quyết số 04/NQ - HĐND ngày 17/3/2022 của Thường trực HĐND xã Tơ Tung

20/06/2022

20/6/2022

GM số 19/GM-HĐND

Tham dự kỳ họp thứ Năm - HĐND xã Tơ Tung khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026

20/06/2022

20/6/2022

BC Số 20/BC-HĐND

Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022

20/06/2022

20/6/2022

BC Số 105/BC-UBND

Quyết toán thu - chi ngân sách xã năm 2021

20/06/2022

20/6/2022

TT Số 20/TTr-HĐND

Về chương trình giám sát năm 2023 của HĐND xã khóa IX

17/06/2022

17/6/2022

CV SỐ 38/CV-UBND

V/v tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Năm - HĐND xã khóa IX (nhiệm kỳ 2021-2026)

16/06/2022

16/6/2022


|<<...21 22 23 24 25 26 27 28 29 30...>>|