CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

QĐ SỐ 108/QĐ - UBND

V/v Ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, và người hoạt động không chuyên trách xã Tơ Tung
 

20/12/2022

20/12/2022

KH SỐ 99/KH-UBND


Tổ chức liên hoan Cồng chiêng lần thứ III xã Tơ Tung mừng Đảng,mừng Xuân Qúy Mão năm 2023

16/12/2022

16/12/2022

QĐ SỐ 204/QĐ-UBND

Công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm 2022

16/12/2022

16/12/2022

QĐ SỐ 205/QĐ-UBND

Tặng giấy khen cho 100 gia đình có thành tích 3 năm liên tục đạt danh hiệu “gia đình văn hóa” năm (2020-2022)

16/12/2022

16/12/2022

TT Số 01/TTr-BCĐ

Về việc đề nghị Công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2022

15/12/2022

15/12/2022

TT Số 02/TTr-BCĐ


Về việc đề nghị khen thưởng các hộ “Gia đình văn hóa” xã Tơ Tung năm 2022
 

15/12/2022

15/12/2022

KH SỐ 100/KH-UBND

Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc

12/12/2022

16/12/2022

BC SỐ 191/BC - UBND


Kết quả xây dựng làng nông thôn mới trên địa bàn xã năm 2022

30/11/2022

30/11/2022

CV SỐ 94/UBND -VX


V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống sốt xuất huyết

30/11/2022

30/11/2022

QĐ SỐ 188/QĐ - UBND

Công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn xã

29/11/2022

29/11/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|