CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

BC Số 160/TB-UBND


Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp năm 2023

24/10/2022

24/10/2022

KH SỐ 86/KH-UBND

Tống rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn xã Tơ Tung
 

22/10/2022

22/10/2022

CV SỐ 80/CV-UBND

Về việc đanh gia, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã, làng và chính quyền cơ sơ năm 2022

 

19/10/2022

19/10/2022

BC Số 202/BC-BCĐ

Thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã Tơ Tung năm 2022
 

19/10/2022

19/10/2022

TT Số 76/Ttr-UBND


Về việc xin thống nhất nhân sự Câu lạc bộ cồng chiềng nữ làng Leng, xã Tơ Tung, Kbang, tỉnh Gia Lai

17/10/2022

17/10/2022

KH SỐ 76/KH-UBND

Triển khai thực hiện Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa trên địa bàn xã Tơ Tung đến năm 2030
 

13/10/2022

13/10/2022

GM số 40/GM-UBND

Họp thống nhất kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cần nghèo năm 2022

12/10/2022

12/10/2022

KH SỐ 01/KH-ĐGS

Giám sát "Tình hình thực hiện khoán bảo vệ rừng trên địa bàn xã từ năm 2019 đến năm 2021"
 

04/10/2022

04/10/2022

GM số 20/GM-HĐND

Dự Hội nghị giao ban lần thứ Nhất năm 2022

03/10/2022

03/10/2022

QĐ SỐ 170/QĐ-UBND


Phê chuân phụ cấp hằng tháng đối với người hoat đông không chuyên trách ở làng làm Bí thư chi bô, kiêm Trưởng làng

03/10/2022

03/10/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|