CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

TB Số 57/TB-UBND

Nội dung kết luận của đồng chí Trần Xuân Nam - Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp Thành viên UBND xã tháng 9 năm 2022

29/09/2022

29/9/2022

CV SỐ 70/UBND-KT

Về việc rà soát tổng hợp diện tích cây trồng bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 4 gây ra

29/09/2022

29/9/2022

KH SỐ 83/KH-UBND

Khắc phục các hạn chế và cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Tơ Tung năm 2022

28/09/2022

28/9/2022

CV SỐ 69/CV-UBND

Về việc đề nghị tham gia góp ý các văn bản dự thảo về bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện Kbang.

28/09/2022

28/9/2022

TT Số 71/TTr-UBND

Về việc xin thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng xã Tơ Tung huyện Kbang, tỉnh Gia Lai đến năm 2032

28/09/2022

28/9/2022

BC Số 29/BC-HĐND

Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022
 

28/09/2022

28/9/2022

QĐ SỐ 82/QĐ-UBND

Ban hành Phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn xã Tơ Tung

27/09/2022

27/9/2022

BC Số 148/BC-UBND

Nhu cầu sử dụng bê tông năm 2022, diện kiến đến năm 2025 và năm 2030

23/09/2022

23/9/2022

BC Số 147/BC-UBND

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2022
 

23/09/2022

23/9/2022

BC Số 149/BC-UBND

Kết quả 1 năm thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

23/09/2022

23/9/2022


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|