CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Điều chỉnh BC phòng LĐTBXH

Quyết định về việc điều chỉnh biên chế hành chính

31/7/2017

Điều chỉnh biên chế PLĐ-PTCKH

Quyết định về việc điều chỉnh biên chế hành chính

26/9/2017

Bổ sung BC phòng KTHT

Quyết định về việc giao bổ sung biên chế hành chính đối với phòng Kinh tế - Hạ tầng

05/12/2017

Bổ sung biên chế phòng VHTT

Quyết định về việc giao bổ sung biên chế hành chính đối với phòng Văn hóa - Thông tin

05/12/2017

Điều chỉnh BC phòng TNMT & phòng Tư pháp

Quyết định về việc điều chỉnh biên chế hành chính 

06/12/2017


|<<1 2 3>>|