CHUYÊN MỤC
1. Thông tin liên hệ:

           UBND xã Kon Pne
    Địa chỉ: Xã Kon Pne - huyện Kbang - Gia Lai
    Điện thoại: 0963315324
           Fax: 
               Email: ubndkonpne.kbang@gialai.gov.vn
xã Kon Pne - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai