CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được ghi nhận tại kỳ họp thứ XI HĐND huyện

Thực hiện Công văn số 1364/UBND-TH ngày 16/11/2020 của UBND huyện về việc tham mưu UBND huyện trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri được ghi nhận tại Kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện (khóa VII). UBND xã Kon Pne báo cáo như sau:

19/11/2020

19/11/2020

Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện Công văn 1465/UBND-VX ngày 04/12/2020 của UBND huyện Kbang về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; UBND xã Kon Pne xã đề nghị như sau:

12/07/2020

07/12/2020

KẾ HOẠCH Điều tra thông tin thu nhập bình quân đầu người xã Kon Pne năm 2020

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/01/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;
Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2017 -2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Công văn số 884/STC-QLNS ngày 28/4/2017 của Sở Tài chính tỉnh Gia Lai về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chí thu nhập bình quân đầu người trong bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020 áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai;
Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của UBND huyện về việc thành lập Ban chỉ đạo điều tra thông tin thu nhập bình quân đầu người giai đoạn 2015–2020 trên địa bàn huyện; Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 26/9/2017 của UBND huyện về việc thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo điều tra thông tin thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện;
Căn cứ Kế hoạch số 1188/KH-UBND ngày 19/10/2020 của UBND huyện về điều tra thông tin thu nhập bình quân đầu người năm 2020 trên địa bàn huyện;

11/07/2020

20/10/2020

GIẤY MỜI Về việc dự họp triển khai đánh giá, xếp loại cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách và chính quyền cơ sở năm 2020

Thực hiện Công văn số 1774/SNV-XDCQ ngày 04/11/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai về việc đánh giá, xếp loại cán bộ công chức, người hoạt động không chuyên trách và chính quyền cơ sở năm 2020.

11/06/2020

06/11/2020

Quyết định 192/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ và Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

28/02/2013

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân trung tâm huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

30/5/2014

Quyết định 03/2014/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn huyện Kbang

18/11/2014

Công văn 906/UBND-NC

V/v yêu cầu thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân theo đúng quy định

8/6/2016

Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2018

Quyết định số 1698/QĐ-UBND

29/12/2017

TEST

19/12/2018


|<<1 2>>|