CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

KH Tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020

Về việc Tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020

23/10/2020

23/10/2020

Quyết định 1181/QĐ-UBND

Quyết định ban hành kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động nhà nước trên địa bàn tỉnh gia lai năm 2020

27/12/2019

27/12/2019

Quyết định 192/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ và Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

28/02/2013

Quyết định 01/2014/QĐ-UBND

Ban hành Quy chế về quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân trung tâm huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

30/5/2014

Quyết định 03/2014/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn huyện Kbang

18/11/2014