CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

QĐ phê duyệt 05 Quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung giải quyết TTHC trong lĩnh vực hộ tịch thuộc quyền giải quyết của UBND nhân dân các xã phường, thị trấn

Về việc phê duyệt 05 Quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung giải quyết TTHC trong lĩnh vực hộ tịch thuộc quyền giải quyết của UBND nhân dân các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh GL

05/11/2020

05/11/2020

QĐ công bố danh mục gồm 20 thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã,phường, thị trấn

QĐ công bố danh mục gồm 20 thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã,phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

18/09/2020

18/9/2020

QĐ công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, phường, thị trấn

QĐ công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

15/09/2020

15/9/2020

QĐ công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính trong lĩnh vực khoa học môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, phường, thị trấn

QĐ công bố Danh mục gồm 01  thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực khoa học môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

11/09/2020

11/9/2020

QĐ phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC về lĩnh vực tài nguyên và môi trường áp dụng tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

QĐ phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC về lĩnh vực tài nguyên và môi trường áp dụng tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

31/07/2020

31/7/2020

QĐ công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyên, thị xã, thành phố

QĐ công bố Danh mục gồm 01  thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyên, thị xã, thành phố

16/07/2020

16/7/2020

Quyết định 570/QĐ-UBND

Công bố Danh mục gồm 09 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 3 thủ tục hành chính bị bãii bỏ thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia lai

23/06/2020

23/6/2020

Quyết định

Công bố danh mục gồm 10 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh gia lai

19/06/2020

19/6/2020

Quyết định 50/QĐ-UBND

Quyết định ban hành bảng giá các loại đất giai đoan 2020-2024 trên địa bàn huyện Kbang, Tỉnh gia lai

20/12/2019

20/12/2019