CHUYÊN MỤC

Kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế của hệ thống chính trị huyện Kbang theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

(ngày đăng bài: 31/05/2018)
Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 19/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; ngày 28/5/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Kbang đã ban hành Kế hoạch số 138-KH/HU về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đồng thời, đang nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, đề án thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (thực hiện từ năm 2018 và hoàn thành trong quý I/2019).

Nội dung Kế hoạch số 138-KH/HU đã xác định cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm đối với từng tổ chức; cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết thành các nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của Đảng bộ huyện; tiếp tục lãnh đạo đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương và người đứng đầu phải chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp và quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả.
Ban Thường vụ Huyện ủy xác định sẽ tập trung lãnh đạo thống nhất, đồng bộ cả hệ thống chính trị trong toàn đảng bộ huyện để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch này trong toàn Đảng bộ huyện. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ (đến năm 2021, giảm tối thiểu 10% biên chế so với năm 2015). Thực hiện chủ trương khuyến khích bố trí Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, làng, tổ dân phố. Phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ Trưởng thôn, làng, tổ dân phố là đảng viên đạt trên 80%; tỷ lệ Chi bộ thôn, làng, tổ dân phố có chi ủy đạt trên 90%. Thực hiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, làng, tổ dân phố dưới sự chủ trì của Ban công tác mặt trận Tổ quốc và bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý của chính quyền (thực hiện từ năm 2018).
Thực hiện Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện (hoàn thành trong quý III/2018); Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện (hoàn thành trong năm 2018). Dự kiến, năm 2021 sẽ thực hiện Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp xã đối với xã Kon Pne. Thực hiện Bí thư chi bộ đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Ban quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn huyện; hiện nay, còn 2/8 Chi bộ chưa theo mô hình này là Chi bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trạm Lập và Hà Nừng (dự kiến thời gian hoàn thành vào năm 2020).
Đối với chính quyền địa phương, sẽ thực hiện sắp xếp một số cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện (sau khi xin chủ trương của Tỉnh, Trung ương), cụ thể: Sáp nhập Phòng Y tế vào Văn phòng HĐND-UBND huyện; Phòng Dân tộc vào Phòng Lao động Thương binh & Xã hội huyện; riêng chức năng định canh, định cư của Phòng Dân tộc chuyển về Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp do huyện quản lý (đơn vị sự nghiệp). Sau khi có quy định của Trung ương, tỉnh, sẽ thực hiện sắp xếp, giảm số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân, Phó chủ tịch HĐND huyện, xã, giảm số lượng đại biểu HĐND công tác ở các cơ quan quản lý Nhà nước (nhiệm kỳ 2016-2021).
Đề án sắp xếp, sáp nhập thôn, làng, tổ dân phố không đảm bảm tiêu chuẩn trình cấp có thẩm quyền xem xét; sau khi sáp nhập tổng số thôn, làng, tổ dân phố toàn huyện giảm từ 167 xuống 110 thôn, làng, tổ dân phố (số lượng giảm 57 so với hiện nay). Trong quý III năm 2018, xây dựng Đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sáp nhập các xã trên địa bàn huyện. Đồng thời, báo cáo cấp có thẩm quyền xin chủ trương sáp nhập một số Hội đặc thù có nhiệm vụ tương đồng thành một Hội, như: Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức…
Cùng với nhiệm vụ sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao trách nhiệm các cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng Đề án sắp xếp số cán bộ dôi dư khi sáp nhập các xã, cơ quan, đơn vị; kịp thời xây dựng Phương án củng cố, sắp xếp chi bộ thôn, làng, tổ dân phố sau khi sáp nhập; thực hiện chính sách cán bộ theo thẩm quyền kịp thời để hỗ trợ cho số cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện phải sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế hoặc tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi…
                                                                                   Nguyễn Mạnh Cường 
                                                                                    Văn phòng Huyện ủy

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông