CHUYÊN MỤC

Phát triển hợp tác xã ở huyện Kbang - Thực trạng và giải pháp

(ngày đăng bài: 03/05/2017)
     Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Hội nghị trung ương 5 (khóa IX) “về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”, nhất là từ khi có Luật Hợp tác xã năm 2012; huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung nhiều giải pháp quyết liệt, khuyến khích và tạo mọi điều kiện để hình thành các tổ hợp tác và thành lập một số hợp tác xã (HTX) đi vào hoạt động. Tính đến cuối năm 2016, toàn huyện có 04 HTX, với 62 thành viên và 75 lao động; cán bộ quản lý HTX có 12 người (10 người có trình độ chuyên môn từ trung cấp, cao đẳng, đại học); trong đó, có 03 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp gồm: HTX kinh doanh dịch vụ tổng hợp xã Sơn Lang,           HTX dịch vụ nông nghiệp xã Đăk Hlơ, HTX Đồng Tâm (xã Đông) và HTX SXKD Quang Tấn (thị trấn Kbang);  01 HTX hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải. Toàn huyện hiện có 316 tổ hợp tác đang hoạt động, có chứng thực của UBND các xã, thị trấn với 2.673 thành viên; trong đó, số lao động là thành viên tổ hợp tác là 2.549 người. Trong số các tổ hợp tác, có 188 tổ hợp tác nông – lâm nghiệp (gồm: 46 tổ hợp tác trồng mía,  76 tổ hợp tác nuôi bò, 09 tổ hợp tác trồng bắp, 04 tổ hợp tác nuôi heo, 25 tổ hợp tác trồng mỳ,  28 tổ hợp tác nông nghiệp khác như: nuôi dê, gà, trâu,...); 74 tổ hợp tác trong các khâu của quá trình sản xuất nông nghiệp như: dùng chung máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp, tưới tiêu và 54 tổ hợp tác tín dụng... Số lượng cán bộ quản lý tổ hợp tác là 772 người; trong đó, chưa có cán bộ nào đạt trình độ từ trung cấp chuyên môn trở lên; số cán bộ quản lý được tập huấn, bồi dưỡng là 300 người. Nhìn chung, sự hình thành các tổ hợp tác chủ yếu từ nguồn hỗ trợ (gồm: máy móc, thiết bị, vật nuôi,...) của các chương trình, dự án trên địa bàn huyện (như: Chương trình Nông thôn mới, Dự án IFAD, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo,...); bên cạnh đó, một số ít tài sản do các thành viên tham gia đóng góp. Hoạt động của các tổ hợp tác đã tạo sự liên kết giữa các thành viên; tận dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tại địa phương.

tai-xuong.jpg
Hình: Đồng chí Trương Văn Đạt – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm việc với Giám đốc các hợp tác xã trên địa bàn huyện – tháng 02/2017.
 
     Trên cơ sở cơ chế, chính sách của Nhà nước, huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các thủ tục đăng ký thành lập, bố trí đất để xây dựng trụ sở, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về quản lý và điều hành cho đội ngũ cán bộ quản lý HTX, tạo điều kiện cho các HTX được vay vốn ban đầu phục vụ sản xuất - kinh doanh. Một số HTX hoạt động đã có doanh thu, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động (như: HTX vận tải Kbang). Bên cạnh đó, hoạt động của các tổ hợp tác đã tạo sự liên kết giữa các thành viên; tận dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực (vốn, đất đai, lao động,...) ở địa phương. Tuy nhiên, nội lực của các HTX còn yếu, thiếu về vốn (HTX vận tải có vốn điều lệ lớn nhất là 8 tỷ đồng, các HTX  còn lại chỉ có vốn điều lệ trên dưới 1 tỷ đồng); quy mô dịch vụ nhỏ lẻ, manh mún, thiếu ổn định, năng lực cạnh tranh thấp; trình độ cán bộ quản lý còn hạn chế, lúng túng trong hoạt động, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới HTX; sự gắn kết của các thành viên với HTX còn hạn chế, mang tính hình thức; phương án sản xuất – kinh doanh thiếu năng động, chưa sát với tình hình thực tế và phù hợp với quy luật thị trường. Bên cạnh đó, cơ chế, chính sách của Nhà nước khuyến khích, hỗ trợ HTX triển khai còn chậm, việc tiếp cận nguồn vốn còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do vướng mắc về tài sản thế chấp; việc xây dựng thương hiệu sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế. Công tác tuyên truyền về HTX kiểu mới chưa đi vào chiều sâu làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức xã, cán bộ quản lý các HTX và nhân dân nhận thức chưa đầy đủ về cách thức hoạt động của HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012, còn nặng tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ bằng vật chất của Nhà nước, chưa đủ lòng tin để tham gia vào HTX; vì vậy đã có 02 HTX ngừng hoạt động. Việc phát triển các Tổ hợp tác còn nhỏ lẻ, tập trung vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chủ yếu được hỗ trợ để hình thành từ các chương trình, dự án trên địa bàn huyện (như: chương trình Nông thôn mới, dự án IFAD, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo,...), độ liên kết còn yếu.

     Nguyên nhân chủ yếu của tình hình trên là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển HTX chưa được quan tâm đúng mức. Công tác tuyên truyền về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, nhất là Luật HTX năm 2012 còn hạn chế, chưa đi vào chiều sâu. Các chính sách đầu tư ưu đãi, khuyến khích phát triển HTX chưa thật sự đồng bộ và kịp thời. Các HTX chưa tích cực huy động các nguồn lực nội tại để phát triển, chậm thích ứng với cơ chế thị trường. Trình độ cán bộ quản lý HTX, nhất là giám đốc các HTX còn hạn chế; một bộ phận cán bộ, thành viên tổ hợp tác và HTX là hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số nên còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

     Để hoàn thành Chương trình mục tiêu quóc gia về xây dựng Nông thôn mới, Ban thường vụ Huyện ủy đã ban hành Nghị quyết về phát triển hợp tác xã trên địa bàn huyện đến năm 2020; trong đó xác định: Đưa kinh tế tập thể mà nòng cốt là HTX chiếm vị trí quan trọng trong các thành phần kinh tế trên địa bàn huyện nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và nhu cầu thị trường, có sự gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp hướng tới đưa sản xuất nông nghiệp, dịch vụ theo quy mô lớn, phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh và thu nhập cho người dân. Với mục tiêu, đến cuối năm 2018, hoàn thành tiêu chí số 13-về hình thức tổ chức sản xuất của bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới (theo Quyết định số 1980/TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 250/UBND của UBND tỉnh); trong đó: năm 2017 thành lập mới HTX trên địa bàn các xã gồm: xã Đông, Nghĩa An, Kông Lơng Khơng, Sơ pai, ĐăkSma, Sơn Lang; năm 2018, thành lập mới HTX ở 04 xã: Kông Bơ la, Tơ Tung, Lơ Ku và KonPne; đến năm 2019 thành lập mới HTX ở 02 xã còn lại là: Krong và Đăkrong.

     Để đạt được mục tiêu trên, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm rất cao; trong đó, cấp ủy và chính quyền các cấp đóng vai trò “bà đỡ” để các HTX ra đời và hoạt động sản xuất – kinh doanh hiệu quả; đồng thời, cần làm tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

     Các cấp ủy đảng, chính quyền; mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở, đặc biệt là đảng ủy các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 02/01/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Kết luận số 56-KL/TW ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Luật Hợp tác xã năm 2012; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai và bài viết Phát triển Hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới - khâu đột phá để tái cơ cấu nông nghiệp và nâng cao thu nhập bền vững cho người nông dân của Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thiện Nhân (Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) để nắm vững nguyên lý cơ bản của mô hình Hợp tác xã kiểu mới; từ đó, vận dụng có hiệu quả trong công tác, nhất là việc triển khai xây dựng mô hình HTX trên địa bàn huyện.

     Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch phát triển Hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn huyện từ nay đến năm 2020 gắn với xây dựng nông thôn mới, trong năm 2017 thành lập mới HTX tại xã Nghĩa An và xã Đông đi vào hoạt động; đồng thời, xúc tiến thành lập các HTX dịch vụ nông nghiệp tại các xã đã hình thành cánh đồng mía lớn có hiệu quả; về lâu dài sẽ hướng tới xây dựng các HTX sản xuất – kinh tổng hợp đa ngành nghề. Tranh thủ các nguồn vốn từ các chương trình, dự án đang đầu tư trên địa bàn huyện để tạo điều kiện xây dựng và phát triển các tổ hợp tác, HTX; đồng thời, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý cho các HTX. Bố trí quỹ đất cho Hợp tác xã thuê làm văn phòng, kho bãi,...giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn hướng dẫn quy trình, thủ tục, đề án thành lập Hợp tác xã, xây dựng phương án sản xuất – kinh doanh để các HTX tiếp cận với các tổ chức tín dụng vay vốn; vận dụng cơ chế, chính sách để hỗ trợ các HTX nông nghiệp hiện có khôi phục sản xuất - kinh doanh có hiệu quả. Hướng dẫn cụ thể thực hiện chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các dịch vụ phục vụ trực tiếp sản xuất nông, lâm nghiệp của các HTX nông nghiệp (như: dịch vụ tưới tiêu, thuốc bảo vệ thực vật, thú y, khuyến nông, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, cung ứng giống cây trồng, vật nuôi, vật tư và các dịch vụ nông nghiệp khác cho thành  viên). Tổ chức quảng bá, cung cấp thông tin, tìm kiếm thị trường, giới thiệu và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho các HTX. Bổ sung Chuyên mục về xây dựng hợp tác xã kiểu mới trên Website thuộc UBND huyện và Đài truyền thanh – truyền hình huyện.

     Đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo UBND tập trung khảo sát, xây dựng kế hoạch cụ thể theo lộ trình thành lập HTX; phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện hướng dẫn, chuẩn bị tốt nhân sự (giám đốc, sáng lập viên, thành viên) và các điều kiện để thành lập hợp tác xã phù hợp với địa phương mình, có thể phối hợp xây dựng HTX liên kết từ 02 xã trở lên; đồng thời, thường xuyên quan tâm lồng ghép các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo điều kiện hỗ trợ các HTX về nguồn lực thực hiện.

     Mặt trận và các đoàn thể huyện gắn truyên truyền, vận động thành lập tổ hợp tác và HTX với cuộc vận động Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để làm chuyển biến nhận thức của nhân dân, tích cực tham gia các tổ hợp tác, HTX.
 
Bùi Trọng Thủy - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834812
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbnag@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Lê Duy Kiên - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 91/GP-TTĐT ngày 14/10/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông