CHUYÊN MỤC

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Bài học về cách ứng xử:
NƯỚC NÓNG, NƯỚC NGUỘI

Default news teaser image
Đảng bộ xã Lơ Ku triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (viết tắt là Chỉ thị 05-CT/TW); Ngày 19/02/2020 Đảng ủy xã Lơ Ku xây dựng kế hoạch số 149-KH/ĐU học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 “ về  tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.