CHUYÊN MỤC

Thông báo Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND xã và đại biểu HĐND xã tháng 03 năm 2019

15/03/2019

     Thực hiện kế hoạch số 7/KH-HĐND, ngày 25/01/2019 của Thường trực HĐND xã “về Tiếp công dân của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XII năm 2019”;
     Thường trực HĐND xã thông báo lịch tổ chức tiếp công dân tháng 03/2019 như sau:


     1.Thành phần tiếp công dân:
- Đ/c: Võ Văn Hải - Bí thư, Chủ tịch HĐND xã, Chủ trì tiếp công dân;
- Đ/c: Nguyễn Văn Thảo - Phó Chủ tịch UBND xã;
- Đ/c: Đinh Trinh - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã.
     - Thành phần tham gia tiếp công dân:
+ Nguyễn Văn Cây - Trưởng ban kinh tế xã hội HĐND xã;

+ Mời Bà Đinh Thị Nên, đại biểu HĐND xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 6 (làng Lơk); Ông Nguyễn Xuân Đường, đại biểu HĐND xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 1 (thôn 1); Ông Nguyên Văn Đi, đại biểu HĐND xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 2 (thôn 1); Ông Trương Duy Khánh, đại biểu HĐND xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 3 (thôn 2); Ông Cao Hà, đại biểu HĐND xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 4 (thôn 2); Bà Đinh Thị Mâm, đại biểu HĐND xã được bầu tại đơn vị bầu cử số 5 (thôn 3) tham dự tiếp công dân.
+ Đại diện Văn phòng HĐND, UBND xã.
     2.Thời gian tiếp công dân: 01 ngày, ngày 18/03/2019.
    3. Địa điểm tiếp công dân: Tại hội Phòng Tiếp công dân (Trụ sở UBND xã, Nghĩa An). Thông báo này thay cho giấy mời.
     Đề nghị Ban lãnh đạo nhân các thôn, làng và cán bộ đài truyền thanh thông báo rộng rãi cho nhân dân biết, khi công dân có nhu cầu cần ý kiến, kiến nghị và những vấn đề liên quan khác để phản ánh đúng thời gian, địa điểm nêu trên.
      Trên đây là thông báo lịch tiếp công dân tháng 03/2019 của Thường trực HĐND xã, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện./.
Chi tiết Thông báo: Tải tại đây