CHUYÊN MỤC

cctc.png
STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
ĐẢNG ỦY
1 Đinh Kre Bí thư Đảng ủy 0868778704
2 Vũ Văn Tuấn Phó bí thư 0974122579
Hội đồng nhân dân
1 Đinh Phăng Phó CT HĐND xã 0961641485
Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội
1 Đinh Liunh Chủ tịch UBMTTQVN 0395236125
2 Đinh Thị Tuynh Chủ tịch HLHPN xã 0373745846 
3 Nguyễn Duy Hà Bí thư ĐTN xã 0971935579
4 Đinh Hunh Chủ tịch HND xã 0393336388
5 Đinh Iơr Chủ tịch HCCB xã 0326478616
Ủy ban nhân dân  
1 Dương Quốc Điệp Chủ tịch UBND 0973663176
2 Đinh Khiu Phó chủ tịch UBND 0972949563
3 Đinh Thái Hình Trưởng Công an xã  
4 Đinh Văr CHT BCH Quân sự xã 0396443194
5 Đoàn Thị Thúy Loan CC TC-KT xã 0363817047
6 Hứa Thị Huyền CC LĐTB-XH xã 0356252756
7 Nguyễn Quang Chính CC LĐTB-XH xã 0974160184
8 Đinh Văn Thảo CC TP-HT xã 0359448114
9 Trịnh Thị Thu Hậu CC VP-TK xã 0393816757
10 Nguyễn Thành Lâm CC VP-TK xã 0869545301
11 Nguyễn Nhật Thuấn CC TP-HT xã 0867511971
NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH
1 Dương Văn Hà CHP BCH Quân sự xã 0355940630
2 Đinh Thanh Oai CHP BCH Quân sự xã 0399935024
3 Đinh Phuốc Cán bộ thú y xã  
4 A Lyôl Bảo vệ xã 0395996413
5 A Hlim Chủ tịch HNCT xã  
6 Y Lãih Phó bí thư ĐTN xã 0971432422
7 A Kôl Phó chủ tịch UBMT TQ xã  
8 Y Thú Phó chủ tịch HND xã 0399309010 
9 Đinh Bân Phó chủ tịch HCCB xã 0981758495
10 Đinh Thị Chem Phó CT HLHPN xã  
11 Nguyễn Công Linh Cán bộ DTTG xã 0979747123