CHUYÊN MỤC

nvld.png

1. PHÓ BÍ THƯ HUYỆN UỶ - CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Ông: NGUYỄN VĂN DŨNG
SĐT: 02693. 834. 792​
Email: dungnv.kbang@gialai.gov.vn

Nhiệm vụ:
- Phụ trách chung, lãnh đạo, quản lý các mặt công tác của Ủy ban nhân dân huyện, các hoạt động đối nội, đối ngoại của Ủy ban nhân dân huyện, các thành viên Ủy ban nhân dân huyện, các cơ quan chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện.
- Chủ tài khoản;
- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành; tài chính, ngân sách; công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường; công tác quản lý đầu tư xây dựng; thương mại; quản lý thị trường; công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; xây dựng bộ máy và tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; thi đua, khen thưởng; Dân vận chính quyền; công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; công tác quốc phòng, quân sự địa phương; thanh tra; an toàn giao thông; quản lý, bảo vệ rừng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Ký giấy chứng nhận QSD đất ở.
- Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban kiêm nhiệm: Hội đồng nghĩa vụ quân sự; Hội đồng xét duyệt chính trị trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; BCĐ khu vực phòng thủ huyện; Ban chỉ huy phòng thủ dân sự huyện; BCĐ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; BCĐ vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; BCĐ công tác bảo vệ Bí mật nhà nước; Ban An toàn giao thông; BCĐ thực hiện Quyết định số 81/2014/QĐ-TTg ngày 31/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; BCĐ các chương trình mục tiêu huyện; BCĐ thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; Hội đồng thẩm định quy hoạch đô thị huyện; Ban tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng nông thôn mới huyện; BCĐ kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; BCĐ thực hiện Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/09/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện; BCĐ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp huyện; Hội đồng tư vấn thuế huyện; BCĐ Công nghệ thông tin huyện; Tổ kiểm soát thủ tục hành chính; BCĐ phòng chống cháy nổ; Ban chỉ đạo PCCCR huyện; BCĐ chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; Hội đồng thi đua - khen thưởng; Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện; BCĐ triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với cơ quan hành chính Nhà nước; BCĐ phát triển thanh niên; Ban công tác Người cao tuổi.
- Trực tiếp phụ trách: Công an huyện, Quân sự huyện, Thanh tra huyện, phòng Nội vụ, phòng Tài chính-Kế hoạch, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND-UBND huyện, Chi cục thuế, Kho bạc Nhà nước; BQL dự án đầu tư XD; BQL Hạ tầng giao thông - Đô thị; các ngân hàng, Hạt kiểm lâm, các Công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng trên địa bàn huyện.
- Phụ trách địa bàn: thị trấn Kbang, xã Đông, xã Nghĩa An, Krong, Sơ Pai.
- Giữ mối liên hệ phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ VN huyện; Tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại huyện Kbang; các cơ quan Tỉnh, Trung ương đứng chân trên địa bàn.  2. PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Ông: Lê Thanh Sơn
SĐT: 02693.834.225
Email: sonlt.kbang@gialai.gov.vn
Nhiệm vụ:
- Giúp Chủ tịch UBND huyện phụ trách và chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực: Nông, lâm nghiệp; giao thông; thủy lợi; thủy sản; định canh- định cư; chương trình 135; xây dựng nông thôn và các chương trình, mục tiêu quốc gia khác; Hợp tác xã nông nghiệp; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; bưu chính, viễn thông; đăng ký kinh doanh; khoa học- công nghệ; lĩnh vực doanh nghiệp nhà nước (trừ các công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng đứng chân trên địa bàn); doanh nghiệp tư nhân. Ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp; ký cấp giấy phép xây dựng (khi Chủ tịch UBND huyện đi vắng).
- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo: phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng Dân tộc, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Văn phòng  nông thôn mới, Trạm quản lý thủy nông, HTX vận tải, Chi cục thống kê, Điện lực Kbang, Viễn thông Kbang, Bưu điện huyện.
- Phụ trách địa bàn các xã: Sơn Lang, Lơ Ku, Đăk Rong, Kon Pne, Đăk Hlơ.
- Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban: Hội đồng cung cấp đảm bảo tác chiến phòng thủ huyện; Phó Ban thường trực BCĐ xây dựng nông thôn mới; Chánh Văn phòng điều phối chương trình MTQG nông thôn mới; Hội đồng phát triển quỹ đất và giám sát việc bán đấu giá thu tiền sử dụng đất; Hội đồng đánh giá thẩm định dự toán các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện; Đoàn thẩm tra, thẩm định đánh giá kết quả thực hiện Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, làng nông thôn mới; Hội đồng bồi thường giải phòng mặt bằng xây dựng các công trình, dự án sử dụng ngân sách huyện; BCĐ phát triển kinh tế tập thể; BCĐ phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Ban điều hành Chương trình MTQG nước sạch &VSMT nông thôn huyện; BCĐ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn huyện; Ban vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân huyện; BCĐ thu hồi diện tích rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp mục đích lâm nghiệp và trồng rừng; Tổ công tác triển khai thực hiện phương án quản lý rừng cộng đồng; Hội đồng khoa học công nghệ; BCĐ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm; BCĐ điều tra thu nhập bình quân đầu người hàng năm; BCĐ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021; các Hội đồng, Ban kiêm nhiệm của huyện (thuộc lĩnh vực phụ trách hoặc do Chủ tịch phân công).
- Giữ mối liên hệ với Hội Nông dân huyện.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện phân công.

3. PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Ông: Y Phương
SĐT: 02693.834.271
Email: phuongy.kbang@gialai.gov.vn
Nhiệm vụ:
- Giúp Chủ tịch UBND huyện phụ trách và chỉ đạo điều hành các lĩnh vực: Văn hóa- Xã hội và một số lĩnh vực khác: tư pháp; thi hành án dân sự; du lịch; ký cấp lại bản chính giấy khai sinh, cải chính hộ tịch (khi đồng chí Chủ tịch đi vắng);
- Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các Ban: Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, tuyên truyền và giáo dục pháp luật; Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh; BCĐ công tác phòng không nhân dân huyện; BCĐ thi hành án dân sự huyện; Hội đồng khoa học, sáng kiến huyện; Hội đồng xét nâng lương, thâm niên vượt khung cho cán bộ, CCVC và thâm niên Nhà giáo; Ban Biên tập cổng thông tin điện tử (Website); Ban điều hành bảo vệ trẻ em; Hội đồng xét duyệt xã, thị trấn phù hợp với trẻ em; BQL quỹ Đền ơn đáp nghĩa; BCĐ Phổ cập giáo dục xòa mù chữ; BCĐ thực hiện Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; BCĐ Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động-PCCN huyện; BCĐ công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình; BCĐ phòng, chống HIV/AIDS; BCĐ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; BCĐ 814 huyện; BCĐ phòng, chống bạo lực gia đình; BCĐ xét duyệt tài năng trẻ; BCĐ hiến máu tình nguyện; BCĐ 24 của huyện: triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp nước bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 (Quyết định 62/2011/QĐ-TTg); về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (Quyết định 142/2008/QĐ-TTg); về chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến (Quyết định số 49/2018/QĐ-TTg); BCĐ lập bản đồ, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ; Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện; Chủ tịch danh dự Hội nạn nhân chất độc Da cam/Đioxin huyện và các Hội đồng, Ban kiêm nhiệm của huyện (thuộc lĩnh vực phụ trách).
- Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo: phòng Giáo dục và đào tạo, các trường THPT, trường THCS và THPT, phòng Lao động- Thương binh và xã hội, phòng Văn hóa và Thông tin; phòng Tư pháp, Chi cục thi hành án dân sự; Trung tâm văn hóa-thông tin và tể thao, Trung tâm y tế huyện, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên; Hội người cao tuổi, Hội khuyến học; Hội nạn nhân chất độc Da cam/Điôxin, Hội chữ thập đỏ, Hội cựu thanh niên xung phong, Hội cựu giáo chức, Ban liên lạc cựu tù chính trị yêu nước huyện.
- Phụ trách địa bàn các xã: Kông Lơng Khơng, Kông Bờ La, Tơ Tung, Đăk Smar.
- Theo dõi việc thực hiện quy chế phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy; giữ mối liên hệ phối hợp với Huyện đoàn, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động, Hội liên hiệp phụ nữ huyện và các tổ chức xã hội nghề nghiệp.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND huyện phân công.

Đăng ký nhận tin:

Thông tin liên hệ:


1478004194_map-icon.png Địa chỉ: Thị trấn Kbang - huyện Kbang - tỉnh Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269)3834792
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269) 3834812
1478004004_Mail.png  Email: ubndkbang@gialai.gov.vn

Thông tin bản quyền:


Bản quyền thuộc về UBND huyện Kbang
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Thị Định - Chánh văn phòng HĐND - UBND huyện Kbang
Giấy phép số: 05/GP-TTĐT ngày 21/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai