CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

QĐ SỐ 93/QĐ - UBND


Về việc kiện toàn tổ hòa giải của 10 làng năm 2022 trên địa bàn xã Tơ Tung

02/11/2022

02/11/2022

KH SỐ 87/KH-UBND


Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Tơ Tung chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025

02/11/2022

02/11/2022

QĐ SỐ 94/QĐ - UBND


Về việc thành lập Hội đồng đánh giá xã phù hợp với trẻ em trên địa bàn xã Tơ Tung

02/11/2022

02/11/2022

BC SỐ 89/KH - UBND


Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các đối tượng đặc thù năm 2022

02/11/2022

02/11/2022

BC SỐ 88/KH - UBND


Triển khai thực hiện Ngày Pháp luật trên địa bàn xã Tơ Tung năm 2022

02/11/2022

02/11/2022

BC SỐ 90/KH - UBND


Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn xã Tơ Tung

02/11/2022

02/11/2022

CV SỐ 85/BC - UBND


V/v Báo cáo các tiêu chí thực  hiện quy trình đánh giá xã phù hợp với trẻ em

 

02/11/2022

02/11/2022

KH SỐ 87/KH - UBND


Điều tra thông tin thu nhập bình quân đầu người năm 2021 trên địa bàn xã Tơ Tun
 

02/11/2022

02/11/2022

QĐ SỐ 92/QĐ - UBND


V/v Thành lập Tổ điều tra thu nhập bình quân đầu người năm 2022 trên địa bàn xã Tơ Tung

02/11/2022

02/11/2022

KH SỐ 90a/KH - UBND


Tổ chức Lê kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (20/11/1982- 20/11/2022)

02/11/2022

02/11/2022


|<<...11 12 13 14 15 16 17 18 19 20...>>|