CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

BC Số 22/BC-HĐND

Thẩm tra báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022

24/06/2022

24/6/2022

GM số 21/GM-UBND

Về việc tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 21 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2022)

22/06/2022

22/6/2022

GM số 22/GM-UBND

Dự họp Thành viên Ủy ban nhan dân xã tháng 6 năm 2022

21/06/2022

21/6/2022

BC Số 106/TB-UBND

Thực hiện Dự toán thu - chi ngân sách xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022

20/06/2022

20/6/2022

BC Số 21/BC-HĐND

Kết quả thực hiện chương trình giám sát năm 2021 của HĐND xã

(Báo cáo tại Kỳ họp thứ năm - HĐND xã khóa VIII)

20/06/2022

20/6/2022

TT Số 35/Ttr-UBND

Về việc xin phê chuẩn Quyết toán thu - chi Ngân sách xã năm 2021

20/06/2022

20/6/2022

TT Số 36/TTr-UBND

Về việc đề nghị quyết định xử lý, bố trí kết dư ngân sách xã năm 2021 vào dự toán ngân sách xã năm 2022

20/06/2022

20/6/2022

TT Số 37/TTr-UBND

Về việc xin điều chỉnh danh mục đã bố trí từ nguồn kinh phí chuyển nguồn năm 2021 thực hiện năm 2022, theo Nghị quyết số 04/NQ - HĐND ngày 17/3/2022 của Thường trực HĐND xã Tơ Tung

20/06/2022

20/6/2022

GM số 19/GM-HĐND

Tham dự kỳ họp thứ Năm - HĐND xã Tơ Tung khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026

20/06/2022

20/6/2022

BC Số 20/BC-HĐND

Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND xã 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022

20/06/2022

20/6/2022


|<<...11 12 13 14 15 16 17 18 19 20...>>|