CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

KH SỐ 59/KH-UBND

V/v triển khai thực hiện công tác gia đình xã Tơ Tung năm 2023
 

17/03/2023

17/03/2023

KH SỐ 58/KH-UBND

Triển khai công tác giảm nghèo năm 2023
 

17/03/2023

17/03/2023

KH SỐ 67/KH-UBND

Thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2023

17/03/2023

27/3/2023

KH SỐ 58/KH-UBND

Triển khai công tác giảm nghèo năm 2023

17/03/2023

17/3/2023

KH SỐ 37/KH-UBND

Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc
 

16/03/2023

16/02/2023

KH SỐ 54/KH-UBND

Triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn xã Tơ Tung
 

15/03/2023

15/3/2023

GM số 08/GM-UBND

Dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Kế hoạch xây dựng Nông thôn mới năm 2023

 

14/03/2023

14/03/2023

KH SỐ 52/KH-UBND

Triển khai thực hiện mô hình “Đội hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến” tại Bộ phận Một cửa thuộc Ủy ban nhân dân xã Tơ Tung
 

14/03/2023

14/03/2023

QĐ SỐ 21/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của “Đội hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến” tại Bộ phận Một cửa thuộc Ủy ban nhân dân xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
 

14/03/2023

14/03/2023

QĐ SỐ 20/QĐ-UBND

Thành lập “Đội hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến” tại Bộ phận Một cửa thuộc Ủy ban nhân dân xã Tơ Tung, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai
 

14/03/2023

14/03/2023


|<<1 2 3 4 5 6 7 8 9 10...>>|