CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định số 05/QĐ-UBND

Phê duyệt Chương trình công tác tư pháp trọng tâm năm 2023

09/01/2023

09/01/2023

Kế hoạch số 4/KH-UBND

kê hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023

09/01/2023

09/01/2023

Kế hoạch số 67-KH-ĐU

Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy, nhiệm kỳ 2022-2025

05/05/2022

05/05/2022

Kế hoạch số 65-KH/ĐU

tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

14/04/2022

14/04/2022

Kế hoạch số 61-KH/ĐU

Tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân năm 2022 của đồng chí Bí thư Đảng ủy

15/03/2022

15/03/2022

Báo cáo 34-BC/ĐU

Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020

21/09/2020

21/09/2020

Công văn số 01-CV/BTGĐU

Gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020)

20/09/2020

20/09/2020

Hướng dẫn số 01 - HĐ/ĐU

Công tác chuẩn bị và các bước sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề

25/08/2020

25/08/2020

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND

v/v thông qua chương trình gám sát của HĐND năm 2021

25/06/2020

25/06/2020

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND

V/v thông qua quyết toán thu - chi ngân sách và sử dụng kết dư năm 2019

25/06/2020

20/06/2020


|<<1 2 3>>|